Våra villkor

Allmänna villkor för konsument

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller mellan Financial Tech Sweden AB, org.nr 556906-0477, under varumärket Paylevo (”Paylevo” eller ”oss”), och dig som Kund.

1. DEFINITIONER
1.1. ”Kund”
Avser dig som konsument som köper en vara eller tjänst online eller i fysisk butik hos en Handlare som använder Tjänsten. Benämns även som ”dig” eller ”du” nedan.

1.2. ”Tjänsten”
Den tjänst Paylevo tillhandahåller till Handlare för factoring och/eller fakturaadministration vilket möjliggör för konsumenter, dig som Kund, att betala ditt köp hos Handlaren med faktura.

1.3. ”Handlare”
Avser Handlare, butik och/eller tjänsteleverantör som tillhandahåller varor och/eller tjänster online eller i fysisk butik.

2. ALLMÄNT OM PAYLEVO
Paylevo tillhandahåller en teknisk plattform som ger Handlare möjlighet att med hjälp av Paylevo generera fakturor och i vissa fall sälja fordringar till Paylevo. Tjänsten innebär därmed att Handlare tillhandahålls en tjänst som möjliggör för Handlaren att tillhandahålla konsument valet att betala köp av en vara eller tjänst mot faktura. Fakturan ställs ut av Handlaren antingen via eget system eller via Paylevo:s tekniska plattform, och i vissa fall förvärvar Paylevo Handlarens fordran gentemot dig som Kund direkt av Handlaren och Paylevo träder på så vis i Handlarens ställe såsom fordringsägare gentemot dig. Du erhåller således en faktura så som betalning för det köp du genomfört via Handlarens webbsida eller fysiska butik vari Paylevo står som betalningsmottagare.

3. BETALNING
3.1. Betalningsvillkor
Full betalning av på fakturan angivet belopp ska finnas Paylevo tillhanda senast på fakturan angiven förfallodag. Betalningstid är normalt sett 20 dagar från det utställelsedatum som framgår av fakturan men kan variera mellan olika Handlare och förändras från tid till annan. Betalningstid och därmed datum när betalning ska vara Paylevo tillhanda framgår alltid av fakturan. Paylevo respektive Handlaren, beroende av om Paylevo har förvärvat fordran från Handlaren, uttar en fakturaavgift om upp till 39 kronor exklusive moms, aktuell fakturaavgift framgår alltid av fakturan. Fakturan skickas till Kunden via e-post, brev eller sms.

3.2. Betalningspåminnelse
3.2.1. Avgifter
Om Kund underlåter att betala faktura inom angiven tid förbehåller sig Paylevo rätten att, själv eller genom tredje part skicka en betalningspåminnelse till vilken en påminnelseavgift påförs, påminnelseavgiften uppgår för närvarande till 60 kronor. Om Kund även efter betalningspåminnelsen underlåter att erlägga betalning förbehåller sig Paylevo rätten att överlåta den aktuella fordringen för vidare hantering till ett inkassobolag. Om fakturan överlåts för vidare hantering av ett inkassobolag tillkommer avgifter, i enlighet med lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m., för inkassohanteringen som påförs dig som Kund.

3.2.2. Ränta
Utöver påminnelseavgift och inkassokostnader förbehåller sig Paylevo även rätten att, själv eller via tredje part, inkassera ränta på obetald belopp från och med fakturans förfallodag ränta i enlighet med räntelag (1975:635). Dröjsmålsränta utgår för närvarande med 24,00 % från och med förfallodatum tills dess att full betalning erlagts.

4. PERSONUPPGIFTSHANTERING
4.1. Hantering av personuppgifter
SwwetPay lagrar och bearbetar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Vid användning av Tjänsten insamlar Paylevo, eller extern samarbetspartner till Paylevo, personuppgifter om dig som Kund. Personuppgifter insamlas huvudsakligen i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditprövning, marknadsföring och affärsutveckling.

4.2. Samtycke att behandla personuppgifter
Genom att du som Kund godkänner Villkoren och väljer att betala för ditt köp med faktura genererad av Paylevo samtycker du till ovan angiven behandling av personuppgifter. Sådant samtycke omfattar även behandling av personuppgifter via internet inklusive överföring av dessa till tredje land utanför EU/EES- området. En gång per kalenderår har du rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig hos Paylevo. Paylevo kommer, på din begäran eller egen initiativ, att korrigera uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller missvisande.

5. KREDITPRÖVNING
Genom att använda Tjänsten godkänner Kund att personuppgifter enligt ovan används för att genomföra en kreditprövning av en av Paylevos och Handlarens samarbetspartners och i vissa fall för att genomföra en kreditupplysning. Sådan kreditprövning resulterar i att Kund erhåller en så kallad ”scoring” som ligger till grund för hur stort belopp Handlare kan acceptera att Kund betalar med faktura. Genom att godkänna Villkoren godkänner Kund att de uppgifter som insamlas i samband med kreditprövning och eventuell kreditupplysning lagras och används i samma syfte som övriga personuppgifter. Handlaren kommer baserat på resultatet av kreditprövningen eller kreditupplysningen att fatta ett beslut om att antingen bevilja eller neka dig som Kund att betala med faktura.

6. REKLAMATION OCH ÅNGERRÄTT
Enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har du i regel 14 dagar på dig att ångra ett köp eller reklamera en vara om du köpt den online. Om du vill reklamera den vara eller tjänst som du köpt via en Handlare vänder du dig direkt till den Handlaren med ditt ärende. Eftersom Tjänsten omfattar en fakturasupport för Handlaren bör du som Kund även kontakta Paylevo direkt via e-post [email protected] och berätta för oss att du reklamerat varan. Observera att det fortfarande, trots reklamation eller retur av varan, kan finnas porto-, retur- och fakturaavgifter kvar som du skall betala. Sådan resterande avgift kommer faktureras av Paylevo vid ett senare tillfälle.

7. ÖVERLÅTELSE
Paylevo har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren, förutsatt att det övertagande bolaget skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren på ett för Kund tillfredsställande sätt. Vidare har Paylevo alltid rätt att överlåta krav på betalning till inkassoföretag.
Du som Kund har inte rätt att överlåta dina åtaganden enligt Villkoren utan Paylevos skriftliga samtycke.

8. COOKIES
När du använder Paylevos hemsida, www.Paylevoments.com, behöver Paylevo lagra och hämta viss teknisk information från den utrustning du använder för att besöka Paylevos hemsida med syfte att Paylevo ska kunna tillhandahålla och uppdatera Tjänsten. Genom att använda Paylevos hemsida godkänner du att Paylevo hämtar och sparar viss teknisk information (sk. Cookies) från den utrustning som används för att besöka Paylevos hemsida.

9. MEDDELANDEN OCH SUPPORT
Kund som önskar kontakta Paylevo med anledning av Villkoren eller i övrigt önskar erhålla support vid nyttjande av Tjänsten kan kontakta Paylevo via e-post på [email protected]

10. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Immateriella rättigheter, så som rätten till namnet Paylevo, tillhör och får inte användas av Kund utöver vad som krävs förr att fullgöra rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren.

11. FORCE MAJEURE OCH BEGRÄNSNINGAR I PAYLEVOS ANSVAR
11.1.
Paylevo ansvarar inte för fel eller brist i den köpta varan, ej heller för försenad och/eller utebliven leverans. Kund uppmanas att kontakta aktuell Handlare för sådan hantering.

11.2.
Om Paylevo förhindras fullgöra sina åtaganden enligt Villkoren på grund av omständigheter som Paylevo inte kunnat råda över och som Paylevo inte skäligen kunde förväntas ha räknat med, och vars följder Paylevo inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, inkluderat men inte begränsat till allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, uppror, terroristattack, embargo, myndighetsingripande, myndighetsbestämmelse eller lag, fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, samt annan omständighet utanför Paylevos kontroll ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för prestation och befrielse från påföljd.

12. TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR
För användande av möjligheten att betala med faktura gäller vid tiden för användandet senaste versionen av Villkoren, vilken alltid återfinns via Paylevos webbsida www.Paylevoments.com. Paylevo förbehåller sig rätten att göra mindre ändringar som träder i kraft två veckor efter att ändringarna i Villkoren publicerats på hemsidan. Kund uppmanas att regelbundet kontrollera de senast uppladdade villkoren på www.Paylevoments.com. Kund har alltid rätt att sluta använda Paylevo om Kund inte samtycker till Paylevos ändringar av Villkoren och har därmed rätt att säga upp avtalet och därmed Villkoren. För det fall att Kund önskar säga upp Villkoren, måste Kund reglera samtliga utestående fakturor till Paylevo innan användandet av möjligheten att betala med faktura kan upphöra helt. Godkänner Kund ändringen av Villkoren omgående gäller också de nya Villkoren omgående. Sägs Villkoren inte upp av Kund anses ändringen så som godkänt efter två veckor.

13. TVIST
Tvist i anledning av Villkoren eller användande av Tjänsten skall slutligt avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

Senaste uppdatering: 171122

Allmänna villkor för handlare

1. DEFINITIONER

1.1 “Avtalet”
Avser det Avtal som undertecknades av parterna och där dessa allmänna
villkor utgör en del.

1.2 ”Handlaren”
Avser Paylevos motpart i Avtalet.

1.3 “Fordran” / “Fordringar”
Hänvisar till Handlarens fordringar som uppkommer vid försäljning mot
faktura.

1.4 “Kund”
Avser konsument/företag som gör ett köp med Handlaren och har valt att
betala via Tjänsten som anges i detta avtal.

1.5 “Tjänsten”
Avser Paylevos tjänst för köp mot faktura, sådant köp kan avse både tjänster
och varor såväl online som i fysiska butiker där Handlren ställer ut faktura till
Kund som Paylevp sedan förvärvar.

2. AVTALETS INGÅENDE
Detta Avtal träder i kraft när det har undertecknats av båda parter.

3. FORDRINGAR OCH GARANTI
Paylevo förvärvar Handlarens fordringar så som anges i detta Avtal.
Överlåtelse skall ske genom att Handlaren skickar faktureringsuppgifter eller
aktiverar en order i Paylevos orderhanteringssystem (Tjänsten). Om Paylevo
har förvärvat följande typer av Fordringar, skall Paylevo ha rätt sälja tillbaka
Fordran till Handlaren (återsälja fakturan till Handlaren);
a) Fordringar som hänvisar till köp där Kunden har rätt att returnera köpta
tjänster (i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och Avtal utanför
affärslokaler eller annan gällande lagstiftning), provision, återbetalning eller
kontant vid försäljningsleverans.
b) Fordringar som hänvisar till inköp där leverans av tjänsten eller varan inte
skett.
c) Fordringar där förfallodagen inte anges på fakturan eller där förfallodagen
inträffar senare än det antal dagar som anges i Avtalet;
d) om det finns ett hinder som förhindrar överföring eller pantsättning av
fordran;
e) Kunden har rätt till kvittning på grund av motfordran på Handlaren eller rätt
till rabatt eller annat avdrag på det slutliga beloppet av respektive Fordran än
vad som framgår av Fordran;
f) Fordran innefattar villkor som strider mot avtalet med Kunden;
g) det finns en tvist mellan Handlaren och Kunden om Fordran;
h) Fordran på dotterbolag eller moderbolag eller andra företag med vilka
Handlaren har betydande ekonomisk intressegemenskap, eller till en person
som är anställd i ett sådant bolag eller hos Handlaren;
i) Fordran i någon annan valuta än den valuta som anges i Avtalet eller som
hänvisar till en Kund i ett annat land än det som anges i Avtalet;
j) Fordran som av Handlaren inte har levererats till Kundens registrerade
adress eller alternativa adress som anges i långivarens kundregister, och som
inte inkluderats däri av Handlaren;
k) Fordran som hänvisar till inköp som är olagliga i tillämplig jurisdiktion där
varan levereras;
l) Fordran som avser köp där villkor i förhållande till en konsument är i konflikt
med vad som kan anses vara brukligt och/eller praxis/sedvänja för branschen;
m) Fordran som avser köp där kontanter utbetalats, checkar utfärdats eller
där andra former av betalning eller andra fodringar än de som följer av
Handlarens verksamhet är inblandade;
n) Fordran där Handlaren har levererat trots att Paylevo har rapporterat, via epost
eller telefon, ordern som ett misstänkt bedrägeri;
o) Fordran där Handlaren inte har följt Paylevos gällande bedrägeripolicy för
respektive land. Respektive policys finns tillgängliga på begäran;
p) Fordran där Handlaren, i samband med en lagd order, inte har skickat
Paylevo telefonnumret eller e­postadress till Kunden (som skall uppges av
Kunden vid köp).

4. MARKNADSFÖRING OCH INFORMATION TILL KUNDEN
Handlaren är ensam ansvarig för att all marknadsföring av Paylevos tjänster
görs i enlighet med gällande konsument­och marknadsföringslagstiftningen.
Handlaren skall också ansvara för att Kunden får nödvändig och korrekt
information, och att Kunden accepterar betalningsvillkoren, före och i
samband med ett köp. Handlaren skall ansvara för att informera Kunder om
dessa allmänna villkor samt att Handlaren håller de tillgängliga på
webbplatsen samt att, lydelsen av de allmänna villkoren är korrekta.
Handlaren skall också ansvara för att göra sådana ändringar i de
tillhandahållna allmänna villkoren när Paylevo skickar sådan nödvändig
ändring. Handlaren skall tillhandahålla information i samband med försäljning
av samtliga Fordringar enligt Paylevos instruktioner. Om det finns brister eller
fel i enlighet med avsnitt 3 ovan skall Handlaren stå för alla kostnader som
uppstår till följd av bristfällig eller felaktig information.

5. AVRÄKNING
Efter att Paylevo har förvärvat en Fordran skall Paylevo, inom den angivna
betalningsperioden, betala fordringsbeloppet till Handlaren efter avdrag av
eventuella avgifter eller andra fordringar som Paylevo har gentemot
Handlaren. Betalning skall ske till ett konto som anges av Handlaren.

6. BETALNING DIREKT TILL HANDLAREN
Om betalning görs direkt av Kunden till Handlaren, skall detta omedelbart
delges Paylevo, och beloppet skall omedelbart utbetalas till Paylevo med en
referens som anger vad betalningen avser.

7. RÄTT TILL ÅTERKÖP
Paylevo skall ha rätt att sälja tillbaka en Fordran till Handlaren (i) om Kundens
bestrider betalningsskyldighet, (ii) om Fordran inte uppfyller Paylevos krav
enligt punkten 3 ovan, (iii) om Kunden inte har fått den beställda
tjänsten/varan inom den tid som enligt Paylevo, utgör en rimlig leveranstid,
från det att Handlaren registrerade Fordran, (iv) om Handlaren vid fakturering,
eller på annat sätt, har brutit mot detta Avtal, eller (v) om Paylevo har
återbetalat Kunden på grund av bestämmelserna i den svenska
konsumentkreditlagen eller annan tillämplig lagstiftning, (vi) om förlust av
ränta eller andra kostnader uppstår, till följd av återbetalning enligt ovan, för
Paylevo skall Paylevo ha rätt till kompensation.

8. ÄNDRINGAR – SKYLDIGHET ATT INFORMERA
Om Kunden bestrider betalningsansvar med Handlaren eller Paylevo, eller
gör någon annan invändning, skall den part som har fått ett sådant
meddelande omedelbart underrätta den andra parten om detta.

9. SKYLDIGHETEN ATT INFORMERA OCH HANDLARENS ANSVAR
Så länge detta Avtal är i kraft skall Handlaren omedelbart informera Paylevo
angående omständigheterna kring Handlaren och dess ägare, som kan vara
av betydelse för bedömningen av Handlarens kreditvärdighet. Handlaren skall
ansvara för att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att Handlarens
inloggningsinformation skall hållas hemlig. Handlaren skall också vara skyldig
att underrätta Paylevo om sådana förändringar i verksamheten som gäller
vilken sektor Handlaren tillhör eller karaktären av Handlarens verksamhet.
Handlaren skall omedelbart underrätta Paylevo skriftligen om Handlarens
adress ändras.

10. HANDLARENS ÅTAGANDEN
Handlaren skall ansvara för de åtaganden som, enligt gällande lag, skall
tillämpas vid försäljning, oavsett om Fordran har överförts till Paylevo.
Handlaren åtar sig att hantera klagomål och att återkoppla korrekt och utan
dröjsmål till Paylevo, och om klagomålen inte åtgärdats inom 1 månad från
det att informationen från Kunden tagits emot, skall information om detta
tillhandahållas Paylevo. Om Handlaren har kommit överens med Kunden om
återlämnande av köp eller nedsättning, skall Paylevo omedelbart underrättas
om detta. Handlaren får inte debitera sina Kunder ett högre pris för
tjänster/varor när försäljningen sker genom överlåtelse till Paylevo, i
jämförelse med de andra betalningsalternativ som Handlaren erbjuder. Å
andra sidan kan Handlaren debitera Kunden avgifterna i proportion till de
avgifter som Paylevo debiterar till följd av varje transaktion. Om Avtalet mellan
Handlaren och Kunden inte är etablerad på distans skall Handlaren tillse att
både avräkningsnota och skuldebrev undertecknas på plats, och att
identifieringen av Kunden sker.

Det skall också säkerställas att originalhandlingar avseende skuldebrevet
tillhandahålls till Paylevo och arkivering av avräkningsnota görs under den tid
som anges i gällande lagstiftning från tid till annan och att dessa skall
tillhandahållas i original till Paylevo på begäran. Handlaren skall dagligen
sända alla inköps­ och återköpstransaktioner i digitalt överenskomna format
till Paylevo. Det åligger Handlaren att följa de bestämmelser om kassaregister
som står att finna i Skatteförfarandelag (2011:244) samt jämte den faktura
Paylevo ställer mot Kunden erbjuda kassakvitto som Handlarens
kassaregister framställt. Vidare åtar sig Handlaren att vid varje tillfälle en
Kund använder Tjänsten informera denne om att dess kreditvärdighet
kommer att kontrolleras genom ett kreditupplysningsbolag. Det åligger också
Handlaren att, vid Avtalsslut, återlämna all av Paylevo erhållet material, av
vad slag det än må vara, till Paylevo.

11. ÖVERFÖRING
De rättigheter och skyldigheter som Paylevo har enligt Avtalet är fritt
överlåtbara. Handlaren får inte ingå ett avtal med någon annan part avseende
förvärv, pantsättning eller betalning av fodringar utan Paylevos skriftliga
medgivande, eller ta över en sådan hantering utan Paylevos skriftliga
medgivande.

12. BROTT MOT AVTALET
Paylevo skall ha rätt att utan återbetalning av avgifter som betalats, att säga
upp Avtalet med omedelbar verkan om; (a) Handlaren ansöker om eller träder
i konkurs, upphör sina betalningar, inleder ackordsförhandlingar, beviljas eller
ansöker om företagsrekonstruktion, upprättar en kontrollbalansräkning, eller
på annat sätt kan anses vara på obestånd; (b) Handlaren upphör att iaktta
sina skyldigheter enligt detta Avtal och det finns anledning att anta att
Handlaren inte kommer att iaktta sina skyldigheter; (c) Handlaren lämnar
oriktig eller vilseledande uppgifter eller underlåter att nämna omständigheter
som är av betydelse; (d) om uppgifter framkommer om att Handlaren inte har
uppfyllt Paylevos krav på kreditvärdighet; eller (e) Handlaren erbjuder tjänster
eller produkter till försäljning av sådan art som bryter mot Paylevos nuvarande
existerande etiska policy (som är godkänt av Handlaren första inloggningen i
Tjänsten) eller på annat sätt begår ett väsentligt Avtalsbrott.
Vid uppsägning eller upphörande enligt dessa villkor, skall Paylevo ha rätt att
behålla betalningar, och istället göra en slutredovisning efter att Paylevo har
bekräftat statusen av utestående Fordringar och tidsfristen för returer har
passerat. Paylevo skall också ha rätt att stänga av Handlarens tillgång till
Tjänsten och möjligheten att överföra krav, och att begära att få läsa den
information som kan vara av betydelse för att ta reda på om Handlaren har
brutit mot Avtalet. I uppsägningen skall Paylevo också ha rätt att återsälja alla
Fordringar som har förvärvats från Handlaren under Avtalstiden efter avdrag
för avgifter och kostnader för Paylevo.

13. TVISTER
Tvister med anledning av detta Avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom
enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammare.
Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm, Sverige.

14. ANSVARSBEGRÄNSNING
Om Paylevo fullgör sina skyldigheter enligt detta Avtal men förhindras eller
försvåras av omständigheter som Paylevo inte har någon kontroll över, t.ex.
blixtnedslag, brand, ändrade föreskrifter från myndighet, ingripande från
myndighet, strejk, kommunikation, leverantör, produktion eller
transportstörningar, valutakursförändringar och naturkatastrofer, skall detta
utgöra grund för undantag som medger tid för utförandet skall förlängas och
befriar därmed från skadestånd och andra eventuella påföljder. Om
fullgörande av Avtalet väsentligen förhindras under en längre tid än två
månader på grund av vissa omständigheter som nämns ovan, skall Handlaren
ha rätt, utan efterföljande skadeståndskrav, att skriftligen häva Avtalet.
Paylevos skyldighet att kompensera för förlusten skall, totalt under detta
Avtal, begränsas till 1 prisbasbelopp. Paylevo skall inte under några
omständigheter bli ansvarig för följdskador eller andra indirekta skador
enligt detta avsnitt 14.

15. SEKRETESS
Parterna förbinder sig, under Avtalsperioden och under en period av två (2) år
därefter, inte avslöja innehållet i Avtalet eller någon konfidentiell information
till tredje part, som parterna erhåller från varandra på grund av detta Avtal
eller på grund av samarbetet i Avtalet, eller som genereras i det arbete som
utförs på basis av Avtalet. “Konfidentiell information” skall i detta Avtal avse,
varje information av teknisk, kommersiell eller annan form, oavsett om
informationen är dokumenterad eller inte, och att den part som de rättigheter
som uttryckligen anges är konfidentiell eller om skäligen kan antas att den
andra parten vill behålla viss information konfidentiell, med undantag av:
(a) information som är allmänt känd eller som blir allmänt känd på annat sätt
än genom brott hos en part i förhållande till innehållet i detta Avtal;
(b) information som parten kan visa att parten redan visste om innan det togs
emot av den andra part, eller innan det genererades i arbetet som utfördes på
grund av Avtalet;
(c) information som part är skyldig att, i enlighet med gällande lagstiftning,
vidarebefordra till följd av ett domstolsbeslut eller beslut av någon myndighet;
eller
(d) information som part har fått från tredje man utan att vara bunden av
sekretess i förhållande till den.

16. KOMMUNIKATION
Uppsägning eller annan kommunikation skall ske genom bud, rekommenderat
brev till parternas adresser som angivet enligt ovan eller senare angivet
genom skriftligt meddelande till den motsatta parten. Anmälan skall anses ha
mottagits av den andra parten, om; (a) det levereras med bud: vid leverans;
och vid leverans, och (b) skickas med rekommenderat brev: två dagar efter
leverans från att det postats. Adressändring skall anmälas till en part på det
sätt som anges häri.

17. ÄNDRINGAR I AVTALET
Paylevo äger rätt att; (a) efter skriftlig anmälan, göra mindre justeringar i
Avtalet, såsom justeringar av eventuella kostnadsökningar (t.ex. ökningar i
porto eller avgifter för kreditinformation); och (b) dock tidigast 30 dagar, efter
skriftligt meddelande, göra andra ändringar av Avtalet. Sådana ändringar
skulle till exempel kunna vara att införa transaktionsavgift. Om Handlaren inte
accepterar sådana förändringar som är fastställda under (b), skall Handlaren
äga rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Sådan uppsägning skall
ske senast 60 dagar efter det att Handlaren tar emot meddelandet om
ändringen från Paylevo. I det fall sådant meddelande ej kommit Paylevo
tillhanda efter 60 dagar skall Handlaren anses ha godkänt ändringarna i
Avtalet.

18. ANDRA TJÄNSTER
För övriga tjänster skall debitering ske enligt Paylevos, från var tid till annan,
gällande prislista. Handlaren skall ha rätt att leverera flera av Paylevos
tjänster. Nyttjande av Tjänsten åligger den person som är behörig att teckna
Handlarens firma, eller som på annat sätt är behörig att ingå sådant avtal som
är nödvändigt vid nyttjande av Tjänsten, oavsett vilket användare­ID som
används.

19. VARUMÄRKE
Handlaren åtar sig, efter uppsägning av Avtalet, att inte använda varumärken
eller logotyper som kan förväxlas med någon av Paylevos varumärken eller
logotyper.

Allmänna villkor för konsument - Paylevo UK Ltd.

T&C(Swedish).pdf